Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY Občanského sdružení Klokočov z.s.

Občanské sdružení KLOKOČOV z.s.

Stanovy spolku

 

Čl. I

Název a sídlo

Občanské sdružení KLOKOČOV z.s. (dále jen spolek) má své sídlo v Příboře na adrese: Zahradní 1537, Příbor 742 58.

Čl. II

Účel spolku

Sdružovat občany a mládež města Příbora, zejména místní části Klokočova za účelem propagace místní části, rozvíjení sociálních vazeb a zachování tradic

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

- Pořádání sportovních a kulturních akcí, směřující k využití volného času občanů, zejména mládeže

- Podpora boje proti toxikománii a jiných sociálně nežádoucích jevů v řadách mladých lidí

- Organizování besed a osvětové činnosti směřující k ochraně a zlepšování životního prostředí

- Prosazování a realizace projektů směřující k lepšímu využití volného času a rozvoji sociálních vazeb občanů a zejména mládeže

- Spolupráce s Městským úřadem v Příboře

- Spolupráce s jinými společenskými a neziskovými organizacemi

- Spolupráce s médii

- Spolupráce s podnikatelskými subjekty

 

Čl.IV

Členství ve spolku

1) Členství je dobrovolné.

2) Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí s cíli a stanovami spolku.

3) O přijetí za člena spolku rozhoduje, na základě písemné přihlášky, výbor spolku.

4) Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit výbor spolku a být do něj volen,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky výboru spolku,

d) podílet se na činnosti spolku,

e) být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření.

 

5) Člen spolku má povinnost

a) dodržovat stanovy spolku

b) dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 

6) Členství zaniká: - vystoupením člena písemným oznámením - úmrtím člena - u právnické osoby jejím zánikem - zrušením členství na základě rozhodnutí výboru v případě, že člen i přes písemné napomenutí ze strany výboru spolku jedná v rozporu se zájmy spolku

- zánikem spolku

 

Čl.V

Orgány spolku

- Členská schůze

- Výbor spolku

- Předseda (statutární orgán)

 

Čl.VI

Členská schůze

1) Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, především v souvislosti s činnosti spolku a naplňování stanovených cílů, hodnotí uplynulé období a schvaluje plán činnosti na další období

2) Členská schůze volí členy výboru spolku

3) Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Jestliže o to požádá minimálně 1/3 členů spolku, je předseda povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce od této žádosti

4) Informaci o členské schůzi zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu a to nejpozději 10 dnů před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu členské schůze

5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů spolku

6) Nesejde-li se nadpoloviční většina členů spolku do ohlášené doby zahájení členské schůze, je o hodinu později zahájená nová členská schůze, usnášeníschopná za libovolného počtu přítomných členů

7) Záležitost, která nebyla uvedena v návrhu programu při ohlášení členské schůze dle odst. 5 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku

8) O rozhodnutích přijatých na členské schůzi pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na členské schůzi.

 

Čl.VII

Výbor spolku

1) Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku

2) Minimální počet členů výboru je 5, maximální počet není omezen

3) Je volen členskou schůzi na období do další členské schůze s volbou výboru, ale maximálně na 1rok.

4) Je výkonným orgánem spolku a za svou činnost se odpovídá členské schůzi.

5) Schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změně

6) Výbor k jednání svolává předseda, popř. jednatel

7) Rozhodování výboru spolku je kolektivní a to hlasováním, každý člen výboru má jeden hlas a pro přijetí rozhodnutí je nutná většina hlasů přítomných

8) Výbor volí ze svých členů předsedu a jednatele spolku

 

Čl.VIII

Předseda

Předseda je statuárním orgánem oprávněný jednat jménem spolku ve všech záležitostech,

zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.

 

Předseda je volen výborem spolku ihned po členské schůzi spolku s volbou výboru na období do další členské schůze s volbou výboru. Předseda se funkce ujímá ihned po volbě.

 

Předseda je povinen svolávat členskou schůzi v souladu s čl. VI

 

Čl.IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

O majetkovém vypořádání v případě zániku spolku rozhodne členská schůze.

 

Účinnost od 1. 2. 2018 V Příboře dne 30. 1. 2018

Předseda – statutární orgán: Petr Pustějovský

Účinnost od 15. 6. 2021 V Příboře dne 15. 1. 2018

Předseda – statutární orgán: Antonín Jeřábek